جستجو
Menu

عنوان: آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 99/29/1 مورخ 1400/1/18

تاریخ انتشار: 1400/1/18

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 35

خلاصه مطلب:

 سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد" تامین نیروی حفاظتی و مراقبتی جهت بوستان طبیعت پردیسان" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدین وسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

1) محل اجرای کار : حدفاصل شمال بزرگراه شهید حکیم و جنوب بزرگراه شهید همت بوستان طبیعت پردیسان
2) مدت اجرای کار : یک سال شمسی
3) مبلغ برآورد تقریبی کار : شصت و دو میلیارد و نهصد و پنج میلیون و سیصد و بیست و دو هزار و هفتصد و بیست (720ر322ر905ر62) ریال می باشد.
4 ) شرایط متقاضی : دارا بودن حداقل رتبه سه از مرکز انتظام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و اخذ تاییدیه از یگان حفاظت شهرداری تهران و هم چنین گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.
5) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات : محل دریافت اسناد واحد قراردادها با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 000ر200ر1 ریال به حساب شماره 1006074495 نزد بانک شهر شعبه آرژانتین- الوند به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران و محل قبول پیشنهادات دبیرخانه سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران واقع در میدان آرژانتین - خیابان بیهقی - شماره 32 می باشد.
6) سپرده شرکت در مناقصه : ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی (با اعتبار حداقل سه ماهه) و یا واریز وجه نقد به مبلغ دو میلیارد و هفتصد میلیون (000ر000ر700ر2) ریال به حساب شماره 1006074438 نزد بانک شهر شعبه آرژانتین- الوند به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران
7) مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد : حداکثر 10 روز از تاریخ انتشار آگهی
بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی در روزنامه و رعایت کلیه الزاماتHSE به عهده برنده مناقصه می باشد.


سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

Http://parks.tehran.ir 

 


براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.
نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir