جستجو
Menu

درختان و درختچه های مناسب پرچین


 درختان مناسب پرچین
 اسم فارسی

اسم علمی

انار گل 

Punica granatum var pleniflora

توت آمریکایی 

Maclura pomifera

جونی پروس ویرجینیانا 

"Juniperus "virginiana

زالزالک 

Crataegus oxyacantha

زالزالک شانه ای 

Crataegus pinnatifida

سرخ بید

"Salix purpurea “Nanaدرختچه های مناسب پرچین 
اسم فارسی 

اسم علمی

اتریپلکس 

Atriplex halimus

اسپیره سفید 

Spiraea crenata

اسپیره قرمز 

Spiraea japonica

آکوبا 

Aucuba japonica

بداغ 

Viburnum opulus

برگ بو

Laurus nobilis

برگ نو آمریکایی

Ligustrum ovalifolium

به ژاپنی

Chaenomeles japonica

خاس

Ilex aquifolium

ختمی درختی

Hibiscus syriacus

خرزهره

Nerium oleander

دوتسیای معمولی

Deutzia scarba

دم موشی

Buddleia davidii

زرشک قرمز 

"Berberis thunbergii f. "atropurpurea

زرشک همیشه سبز 

Berberis gagnepainii

سماق آمریکایی

Rhus typhina

سنجد 

Elaeagnus angustifolia

سنجد تلخ 

Hippophae rhamnoides

سنجد زینتی 

Elaeagnus pungens

سه رنگ

Photinia serrulata

شمشاد

Euonymus europeaeus

شمشاد 

Buxus sempervirens

شمشاد جنگلی یا خزری

Buxus hyrcana

شمشاد رسمی یا ژاپنی

Euonymus japonicus

شیرخشت 

Cotoneaster salicifolius

شیرخشت آتشین 

Pyracantha coccinea

شیرخشت خزنده 

Cotoneaster horizontalis

ماهونیا 

Mahonia aquifolium

مروارید قرمز 

Symphoricarpos orbiculatus

مروارید سفید 

Symphoricarpos albus

مورد 

Myrtus communis

میخک هندی 

Pittosporum tobira

یاس بنفش 

Syringa vulgaris

یاس هلندی 

Ligustrum texanum

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir