جستجو
Menu
فایل های صوتی ترجمه قرآن مجید
 عنوانتاریخ آخرین بروزرسانیاندازه 
فایل64- سوره التغابن13/06/2012381/96 KBDownload
فایل65- سوره الطلاق13/06/2012398/81 KBDownload
فایل66- سوره التحریم13/06/2012357/26 KBDownload
فایل63- سوره المنافقون13/06/2012271/34 KBDownload
فایل60- سوره الممتحنه13/06/2012478/55 KBDownload
فایل61- سوره الصف13/06/2012280/33 KBDownload
فایل62- سوره الجمعه13/06/2012251/69 KBDownload
فایل70- سوره المعارج13/06/2012324/13 KBDownload
فایل71- سوره نوح13/06/2012311/21 KBDownload
فایل72- سوره الجن13/06/2012356/13 KBDownload
فایل7- سوره الاعراف14/08/20124/63 MBDownload
فایل67- سوره الملک13/06/2012479/67 KBDownload
فایل68- سوره القلم13/06/2012484/72 KBDownload
فایل69- سوره الحاقه13/06/2012385/89 KBDownload
فایل51- سوره الذاریات13/06/2012557/16 KBDownload
فایل52- سوره الطور13/06/2012480/79 KBDownload
فایل53- سوره النجم13/06/2012549/30 KBDownload
فایل50- سوره ق13/06/2012602/08 KBDownload
فایل48- سوره الفتح13/06/2012777/28 KBDownload
فایل49- سوره الحجرات13/06/2012540/31 KBDownload
فایل5- سوره المائده13/06/20124/05 MBDownload
فایل58- سوره المجادله13/06/2012661/60 KBDownload
فایل59- سوره الحشر13/06/2012613/87 KBDownload
فایل6- سوره الانعام13/06/20124/42 MBDownload
فایل57- سوره الحدید13/06/2012826/13 KBDownload
فایل54- سوره القمر13/06/2012553/23 KBDownload
فایل55- سوره الرحمن13/06/2012611/07 KBDownload
فایل56- سوره الواقعه13/06/2012603/77 KBDownload
فایل73- سوره المزمل13/06/2012269/66 KBDownload
فایل90- سوره البلد13/06/2012127/03 KBDownload
فایل91- سوره الشمس13/06/2012111/31 KBDownload
فایل92- سوره اللیل13/06/2012130/96 KBDownload
فایل9- سوره التوبه13/06/20123/42 MBDownload
فایل87- سوره الاعلی13/06/2012128/16 KBDownload
فایل88- سوره الغاشیه13/06/2012137/14 KBDownload
فایل89- سوره الفجر13/06/2012210/70 KBDownload
فایل97- سوره القدر13/06/201242/80 KBDownload
فایل98- سوره البینه13/06/2012129/28 KBDownload
فایل99- سوره الزلزله14/08/201265/26 KBDownload
فایل96- سوره العلق13/06/2012120/29 KBDownload
فایل93- سوره الضحی13/06/201271/44 KBDownload
فایل94- سوره الانشراح13/06/201252/35 KBDownload
فایل95- سوره التین13/06/201259/65 KBDownload
فایل78- سوره النباء13/06/2012298/30 KBDownload
فایل79- سوره النازعات16/06/2012325/25 KBDownload
فایل8- سوره الانفال16/06/20121/72 MBDownload
فایل77- سوره المرسلات16/06/2012310/09 KBDownload
فایل74- سوره المدثر16/06/2012404/99 KBDownload
فایل75- سوره القیامه16/06/2012282/57 KBDownload
فایل76- سوره الانسان16/06/2012360/06 KBDownload
فایل84- سوره الانشقاق16/06/2012159/04 KBDownload
فایل85- سوره البروج16/06/2012164/09 KBDownload
فایل86- سوره الطارق16/06/2012105/13 KBDownload
فایل83- سوره المطففین16/06/2012261/24 KBDownload
فایل80- سوره عبس16/06/2012215/75 KBDownload
فایل81- سوره التکویر16/06/2012168/02 KBDownload
فایل82- سوره الانفطار16/06/2012127/03 KBDownload
فایل 2- سوره البقره16/06/20129/08 MBDownload
فایل 20- سوره طه16/06/20121/95 MBDownload
فایل 21- سوره الانبیاء16/06/20121/74 MBDownload
فایل 19- سوره مریم16/06/20121/35 MBDownload
فایل 16- سوره النحل16/06/20122/80 MBDownload
فایل 17- سوره الاسراء16/06/20122/28 MBDownload
فایل 18- سوره الکهف16/06/20122/35 MBDownload
فایل 29- سوره العنکبوت16/06/20121/27 MBDownload
فایل 3- سوره آل عمران16/06/20125/07 MBDownload
فایل 30- سوره الروم16/06/20121/11 MBDownload
فایل 27- سوره النمل16/06/20121/64 MBDownload
فایل 22- سوره الحج16/06/20121/79 MBDownload
فایل 23- سوره المومنون16/06/20121/45 MBDownload
فایل 24- سوره النور16/06/20121/81 MBDownload
فایل 108- سوره الکوثر16/06/201224/27 KBDownload
فایل 109- سوره الکافرون16/06/201235/50 KBDownload
فایل 11- سوره هود16/06/20122/25 MBDownload
فایل 106- سوره قریش16/06/201237/75 KBDownload
فایل 1- سوره الفاتحه16/06/201256/28 KBDownload
فایل 101- سوره القارعه16/06/201258/53 KBDownload
فایل 104 سوره الهمزه16/06/201253/47 KBDownload
فایل 13- سوره الرعد16/06/20121/10 MBDownload
فایل 14- سوره ابراهیم16/06/20121/12 MBDownload
فایل 15- سوره الحجر16/06/20121/03 MBDownload
فایل 12- سوره یوسف16/06/20122/07 MBDownload
فایل 110- سوره النصر16/06/201232/70 KBDownload
فایل 111- سوره المسد16/06/201236/63 KBDownload
فایل 114- سوره الناس16/06/201232/70 KBDownload
فایل 31- سوره لقمان16/06/2012713/26 KBDownload
فایل113- سوره الفلق16/06/201231/57 KBDownload
فایل25- سوره الفرقان16/06/20121/35 MBDownload
فایل26- سوره الشعراء16/06/20121/88 MBDownload
فایل112- سوره الاخلاص14/08/201224/83 KBDownload
فایل103- سوره العصر 16/06/201232/70 KBDownload
فایل105- سوره الفیل16/06/201242/80 KBDownload
فایل107- سوره الماعون16/06/201246/73 KBDownload
فایل45- سوره الجاثیه16/06/2012741/34 KBDownload
فایل46- سوره الاحقاف16/06/2012895/76 KBDownload
فایل47- سوره محمد16/06/2012846/91 KBDownload
فایل44- سوره الدخان16/06/2012586/92 KBDownload
فایل28- سوره القصص16/06/20121/80 MBDownload
فایل42- سوره الشوری16/06/20121/11 MBDownload
فایل43- سوره الزخرف16/06/20121/21 MBDownload
فایل 36- سوره یس16/06/20121/05 MBDownload
فایل 37- سوره الصافات16/06/20121/29 MBDownload
فایل 38- سوره ص16/06/20121/14 MBDownload
فایل 35- سوره فاطر16/06/20121/04 MBDownload
فایل 32- سوره السجده16/06/2012537/51 KBDownload
فایل 33- سوره الاحزاب16/06/20121/64 MBDownload
فایل 34- سوره سباء16/06/20121/25 MBDownload
فایل10- سوره یونس16/06/20122/29 MBDownload
فایل100- سوره العادیات16/06/201277/62 KBDownload
فایل102- سوره التکاثر16/06/201256/28 KBDownload
فایل 41- سوره فصلت16/06/20121/14 MBDownload
فایل 39- سوره الزمر16/06/20121/58 MBDownload
فایل 4- سوره النساء16/06/20125/43 MBDownload
فایل 40- سوره غافر16/06/20121/64 MBDownload
نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir