جستجو
Menu
مقالات
 عنواناندازه 
فضای سبز و ترافیک78/51 KBDownload
فرایند طراحی درپارکهای جنگلی و مناطق تحت حفاظت 57/31 KBDownload
كاربرد آب در فضاي سبز به عنوان عنصر طراحي140/22 KBDownload
گیاهان بومی در فضای سبز127/91 KBDownload
كاربردهاي چمن درفضاي سبز111/63 KBDownload
طراحی نواحی پیک نیک634/67 KBDownload
طبیعت و حیوانات در محیط شهری 90/85 KBDownload
طراحی و مهندسی فضای سبز و پارکهای شهری و جنگلی 58/39 KBDownload
عملکرد جنگلکاریهای شهری در جذب گازهای گلخانه ای77/83 KBDownload
علفهای هرز و مبارزه با آنها به طریقه هربیگیشن 114/15 KBDownload
مبانی توسعه عمودی فضای سبز شهر تهران 118/40 KBDownload
مكانيزاسيون در فضاي سبز78/73 KBDownload
مقدمه ای بر اصول زیبا شناسی در طراحی کاشت گیاهان زینتی1/06 MBDownload
منظرسازی فضاهای شهری بااستفاده بهینه ازآب باران و گیاهان سازگار639/26 KBDownload
نقش پوشش گیاهی در سیلاب شهری 121/63 KBDownload
مکانیابی پارکهای شهری با بکارگیری ابزارتحلیلی GIS83/38 KBDownload
مدیریت تلفیقی آفات در پارکهای تهران108/38 KBDownload
مدیریت بازیافت محلی موادزاید فضای سبزدرجهت توسعه پایدار1/27 MBDownload
مدیریت تلفیقی جمعیت سوسک برگخوار نارون در محیط شهری 103/12 KBDownload
مفاهیم گودال ها(چاله های) سنتی و توسعه یافته کاشت درختان171/21 KBDownload
معرفی روش تزریق مستقیم به تنه درختان و کارآیی این روش در رفع زردی 78/46 KBDownload
ایمنی در پارکهای شهری 116/54 KBDownload
اهمیت فضای سبز و تاثیر آن بر روان انسان82/68 KBDownload
باغ های شهری266/78 KBDownload
بيوتكنولوژي و فضاي سبز:گياهان پرتوافشان124/13 KBDownload
بوستانها بعنوان نهاد اجتماعی75/38 KBDownload
احداث توتستانها در شهرها711/15 KBDownload
اثر اکسین ها بر ریشه زایی و گلدهی دورقم جدید میخک104/74 KBDownload
ارائه الگو جهت ایجاد روند صحیح توسعه پایدار تهران 85/60 KBDownload
اهميت آناليز منظر جاده اي 124/61 KBDownload
امکانات ماشینی کردن عملیات پارکها و فضای سبز 90/49 KBDownload
پوسيدگي ريشه ومرگ درختان در خيابانها و پاركها در اثر قارچهاي خاكزي 92/65 KBDownload
چگونگی برنامه ریزی پارکهای جنگلی 46/75 KBDownload
جنگلداری شهری ، توسعه فضای سبز (عرصه های جنگلی ) تهران 115/58 KBDownload
رابطه بین مقدار هزینه تخصیصی افراد در استفاده از پارکها و ساعت حضور در پارکها و عوامل موثر در استفاده از پارکها82/95 KBDownload
ضرورت وجود پرندگان در فضای سبز شهری67/31 KBDownload
رهيافتهاي نوين ارتقاء سطح مشاركت شهروندان در ايجاد ،حفاظت و توسعه فضاي سبز140/58 KBDownload
تحلیل پارکهای درون شهری با توجه به الگوهای رفتاری ( نمونه مورد مطالعه : پارک جمشیدیه تهران )291/91 KBDownload
پیمایش اجتماعی بوستان روندگان تهران و نظرسنجی درباب خودکفائی بوستانها105/76 KBDownload
تردد عابرین پیاده و آسیب پذیری سبز رفوژ ها (مطالعه موردی شهر اصفهان )54/13 KBDownload
جایگاه اقتصادی فضای سبز در مدیریت شهری 184/94 KBDownload
توسعه همگون پارک و فضای سبز شهری 73/16 KBDownload
نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir