جستجو
Menu

درختی زیبا

درختی زیبا


سال گذشته
نهالی داشتم

بردم و آن را
تو باغچه کاشتم

نهال من شد
پر از جوونه

رو شاخه هاش
ساخت پرنده لونه

ریشه ها در خاک
شاخه ها در باد

قد کشید و شد
شاد شاد شاد

تا کم کمک شد
درختی زیبا

سایه اش رو داد
به من و شماها

http://www.beytoote.com


تعداد مشاهده: 140
1397/4/9
print
  نظرات

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir