جستجو
Menu

قرآن

ماه رمضان آمد بچه ها
ماه عبادت، نماز و دعا
ماهِ بهارِ سبزِ قرآن است
ماهِ محبوبِ مسلمانان است
با دل های پاک قرآن بخوانید
معنای آن را حتماً بدانید
قرآن کتابِ نور و هدایت
نشان می دهد راهِ سعادت

www.hadyeaseman.ir


تعداد مشاهده: 347
1394/10/13
print
  نظرات

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir