جستجو
Menu

به دست خود درختی می نشانم

به دست خود درختی می نشانم

به دست خود درختي مي نشانم
به پايش جوي آبي مي كشانم

كمي تخم چمن بر روي خاكش
براي يادگاري مي فشانم

درختم کم کم آرد برگ و باري
بسازد بر سر خود شاخساري

چمن رويد در آنجا سبز و خرم
شود زير درختم سبزه زاري

به تابستان که گرما رو نمايد
درختم چتر خود را مي گشايد

خنك مي سازد آنجا را ز سايه
دل هر رهگذر را مي ربايد

به پايش خسته اي بي حال و بي تاب
ميان روز گرمي مي رود خواب

شود بيدار و گويد : اي كه اينجا
درختي كاشتي روح تو شاداب


تعداد مشاهده: 651
1394/3/11
print
  نظرات

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir