جستجو
Menu

تولید مثل گیاهان

چگونه گياهان توليد مثل مي کنند؟

گياهان به روش هاي گوناگون توليد مثل مي کنند و زياد مي شوند. مهم ترين اين روش ها عبارتند از:

1 – کاشتن دانه گياه

2 – کاشتن پياز گياه

3 – کاشتن ساقه گياه / قلمه زدن

4- خوابانيدن شاخه گياه

5– جوانه زدن گياه

6– پيوند زدن گياه

1-کاشتن دانه گياه 

بعضي گياهان از کاشته شدن دانه آنها زياد مي شوند. مانند: لوبيا که داراي گل، ميوه و دانه مي باشد.

بچه هاي عزيز اگر در ليواني آب بريزيد و کاغذ خشک کني را در ليوان به صورت لوله ايجاد کنيد سپس چند دانه لوبيا در ليوان قرار دهيد و آن را پشت پنجره در آفتاب بگذاريد بعد از چند روز خواهيد ديد که دانه لوبيا ريشه مي دهد و تبديل به گياه لوبيا مي شود که خود آن دوباره گل، ميوه و دانه دارد.

پس نتيجه مي گيريم از کاشتن دانه بعضي از گياهان، گياه جديدي از همان گياه مي رويد.

2- کاشتن پياز گياه

بعضي گياهان از کاشتن پياز آنها زياد مي شوند. مانند: گل لاله که داراي پياز  مي باشد.

بچه هاي عزيز اگر پياز را در ظرف آب گذاشته و آن را مدتي در جاي گرم و تاريکي قرار دهیم تا ريشه هاي پياز برويند. سپس آن را در آفتاب قرار دهیم، پس از چند روز مشاهده مي شود که از پياز برگ هاي سبز مي رويد. پس: از کاشتن پياز گياهان پيازدار، گياه جديدي از همان گياه مي رويد.

چگونه پياز گياهان رشد مي کنند؟

پياز گياه  بايد در فصل پاييز کاشته شود. سپس به پياز کاشته شده آب داده و در جاي تاريکي گذاشته می شود. بعد از مدتي ريشه هاي پياز داخل خاک رشد مي کنند. سپس جوانه پياز از خاک بيرون مي آيد. آنگاه بايد پياز را در روشنايي قرار داده و آب داده شوند تا رشد کنند. پياز ها براي رشد کردن به آب، نور و هوا نياز دارند. بعد از مدتي در بهار، گياه پيازدار داراي برگ و غنچه مي گردد. سپس غنچه ها هم به گل تبديل مي شوند.


3- کاشتن ساقه گيا
ه (قلمه زدن) 
هرگاه شاخه اي از يک گياه را بريده و کاشته شود تا رشد کند و خود يک گياه جديد شود، اين کار را قلمه زدن مي گويند.
بعضي از گياهان از کاشتن ساقه آنها / قلمه زدن ، توليد مثل يا زياد مي شوند. مانند گياه شمعداني که داراي شاخه و گل و برگ مي باشد.

بچه هاي عزيز، اگر يک شاخه شمعداني را ببريم و آن را درون يک تنگ آب قرار دهيم تا ريشه بزند و بعد آنرا در خاک گلدان بکاريم و هر روز کمي آب به آن بدهيم شاخه شمعداني رشد مي کند و شاخه و برگ تازه مي دهد.

 

 

پس نتيجه مي گيريم که: از کاشتن ساقه بعضي گياهان، گياه جديدي از همان گياه مي رويد.


4- خوابانيدن شاخه گياه
 

هرگاه شاخه اي از يک گياه را در زير خاک خوابانيده و به آن آب داده شود، از زير شاخه در خاک، ريشه روييده و خود گياه تازه اي مي شود. اين کار را خوابانيدن شاخه مي نامند.

شاخه اي از گلدان ياس را در گلدان خالي خوابانيده و خاک مرطوب باغچه اي را روي آن ريخته تا گلدان پر شود. هر روز به گلدان جديد آب داده شود. اگر پس از دو هفته شاخه خوابانيده شده از گياه ياس بريده شود، مشاهده مي شود که گياه جديد خشک نمي شود و خود گياه تازه اي شده است.پس نتيجه مي گيريم: با خوابانيدن شاخه بعضي از گياهان، گياهان جديدي از همان گياه به وجود مي آيد.


5- جوانه زدن گياه 

هرگاه قسمت جوانه دار  گياهاني که داراي جوانه هستند، در خاک کاشته شود، پس از چند روز، جوانه مي رويد و از آن گياه تازه اي به وجود مي آيد.

نخست سيب زميني را به چند تکه برش دهيد، به طوري که هر تکه جوانه اي داشته باشد. جوانه سيب زميني سفيد رنگ است و در فرورفتگي هاي کوچک روي سيب زميني که چشم سيب زميني ناميده مي شود، قرار دارد. سپس تکه هاي سيب زميني را که در خاک گلدان کاشته ايد پس از چند روز مشاهده مي شود که جوانه هاي سيب زميني مي رويند و از هر يک، گياه تازه اي به وجود مي آيد.

 پس نتيجه مي گيريم : با جوانه زدن بعضي از گياهان، گياهان جديدي از همان گياه به وجود مي آيد.


6- پيوند زدن گياه

هرگاه شاخه جوانه داري از يک گياه، در زير پوست گياهي ديگر، طوري قرارداده شود که لبه هاي پوست به دقت پوشيده باشند تا گياه تازه اي به وجود آيد، اين کار را پيوند زدن مي نامند.

بچه هاي عزيز، شاخه جواني از گياه گل سرخ را انتخاب کرده و قسمتي از آن را که داراي جوانه کوچکي است، جداکنيد.


سپس در پوست ساقه گياه نسترن، شکافي ايجاد کرده و جوانه گل سرخ را طوري زير شکاف ايجاد شده قرار مي دهيم که اطراف آن با لبه هاي شکاف به دقت پوشيده شود. بعد دور آن با نوار پارچه اي باريک بسته شود. جوانه پيوند شده، پس از مدتي رشد مي کند و گل سرخ مي دهد.


تعداد مشاهده: 57839
1390/12/1
print
  نظرات

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir