جستجو
Menu
بوستان سید مصطفی خمینی(04/07/2016 11:12:54 ق.ظ)
شهدای صالح آباد(04/07/2016 10:44:42 ق.ظ)
بوستان رسالت(04/07/2016 10:31:04 ق.ظ)
بوستان شهید کاظمی (افرا)(04/07/2016 10:26:28 ق.ظ)
بوستان یادگار امام(04/07/2016 10:12:16 ق.ظ)
بوستان مسافر(04/07/2016 10:09:31 ق.ظ)
بوستان گلریز(04/07/2016 09:29:52 ق.ظ)
بوستان نسترن(04/07/2016 09:21:51 ق.ظ)
بوستان نرگس(03/07/2016 02:42:00 ب.ظ)

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir