جستجو
Menu
بوستان ترافیک(10/06/2018 09:14:22 ق.ظ)
بوستان رسول عالی(29/06/2016 09:31:44 ق.ظ)
بوستان میثاق(28/06/2016 02:54:29 ب.ظ)
بوستان بعثت(28/06/2016 02:48:51 ب.ظ)
بوستان موعود (مترو)(28/06/2016 02:44:29 ب.ظ)
بوستان فلاحتی(28/06/2016 02:40:53 ب.ظ)
بوستان خطی دستواره(28/06/2016 02:26:48 ب.ظ)
بوستان خطی تختی(28/06/2016 02:25:00 ب.ظ)
بوستان بازیافت فاز 1 و 2(28/06/2016 11:14:00 ق.ظ)
بوستان اقاقیا(28/06/2016 11:09:36 ق.ظ)

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir