جستجو
Menu
بوستان شهید حججی(09/06/2018 02:52:31 ب.ظ)
بوستان دامپزشک(20/12/2017 11:13:43 ق.ظ)
بوستان قبله (شفیعی)(30/05/2016 12:02:24 ب.ظ)
بوستان طاهری (هاشمیان)(30/05/2016 11:59:52 ق.ظ)
بوستان جلالی(30/05/2016 11:57:19 ق.ظ)
بوستان تهرانی(30/05/2016 11:55:27 ق.ظ)
بوستان افق(30/05/2016 11:53:09 ق.ظ)
بوستان رازی(29/09/2012 02:34:53 ب.ظ)
بوستان دانشجو(29/09/2012 02:33:03 ب.ظ)

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir