جستجو
Menu
بوستان هفت چنار(29/05/2016 01:46:28 ب.ظ)
بوستان گلبرگ(29/05/2016 09:48:34 ق.ظ)
بوستان تمدن(29/05/2016 09:44:43 ق.ظ)
بوستان یاسمن(29/05/2016 09:22:04 ق.ظ)
بوستان شهید مصطفی خمینی(28/05/2016 02:53:46 ب.ظ)
باغ موزه مینیاتوری(17/06/2013 03:54:13 ب.ظ)
بوستان فدک(06/10/2012 11:38:06 ق.ظ)

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir