جستجو
Menu
image

عنوان: نحوه جانمايی گونه‌های گياهی در فضای سبز شهر تهران با توجه به نيازهای اكولوژيكی آنها

تاریخ انتشار: 1389/10/20

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 5447

خلاصه مطلب:

چكیده
در سال های اخیر، صحبت در مورد وضعیت نابسامان محیط زیست جهانی و عواقب سوء آن تبدیل به بحث مدرنی شده است. افزایش آلودگی ها و اثرات آن بر همگان مشخص شده و در این میان نقش توسعه فضای سبز به عنوان بهترین و كاربردی ترین ابزار جهت رهایی از وضعیت حاضر بسیار چشمگیر می‌باشد.
نور، خاك، اقلیم و نیاز آبی در كنار سایر عوامل، فاكتورهایی هستند كه وجودشان برای رشد گیاه ضروری بوده، هرگونه گیاهی بنا به نحوه رشد خود، درجه و كیفیتی از این عوامل را برمی‌گزیند. بدیهی است كه فراهم ساختن شرایط مناسب برای رشد گیاه مستلزم شناخت منطقه‌ای است كه گیاه برای آن برگزیده می‌شود.
از طرفی توجه به نیازهای اختصاصی گیاه و درجه مقاومت و حساسیت احتمالی آن در مقابل عوامل محدودكننده محیط بسیار مفید می‌باشد.
با جمع آوری اطلاعات فوق می توان گیاهان را بررسی كرده و گونه‌هایی را كه در كنار یكدیگر و در شرایط محیط مورد نظر قادر به رشد باشند انتخاب كرد. البته، علاوه بر ارائه صورت ریزی (چك لیستی) از گیاهان مناسب برای یك شهر یا منطقه نیازهای اكولوژیك رستنی های مورد نظر اعم از درختان، درختچه‌ها، گیاهان علفی و گلها نیز باید مورد مطالعه قرارگیرد تا انواع هم نیاز در كنار یكدیگر كاشته شود.
در تهیه پروژه مربوطه جهت مطالعات كتابخانه‌ای از دانشگاه ها، كتابخانه‌ها، سازمان های دولتی و.... جهت عملیات میدانی با حضور مداوم در مناطق مختلف و انجام مصاحبه با كارشناسان كلیه سازمانهای ذیربط، مقامات مسئول، كارشناسان شركت های پیمانكار و افراد كارآزموده مطلع مانند باغبانان اطلاعات دریافتی جمع آوری و با منابع رسمی مطابقت داده شدند. هم چنین در این تحقیق مشاهدات عینی، برداشت‌های محلی و ناحیه‌ای بر حسب نیاز تحقیقاتی به منظور كسب اطمینان نهایی انجام شد.

با توجه به تغییرات عوامل اكولوژیكی در مناطق مختلف تهران، در این تحقیق گونه‌های سازگار جهت كاشت در مناطق مختلف 20گانه تهران به شرح ذیل و به تفكیك برای تعدادی از مناطق بیان شده است.
منطقه 1: 
آن دسته از گیاهانی كه مقاوم به سرما بوده و خاك با نفوذ پذیری خوب را می‌پسندند انتخاب شده‌اند. 
افرای شبه چناری، شاه بلوط هندی، زرشك ، شیرخشت، سرونقره‌ای، زربین، یاس زرد، زبان گنجشك، ژینكو ، لیلكی امریكایی ، عشقه، پروانه، توری، پیچ امین الدوله و ... 
منطقه 2: 
اكثر گونه‌های منطقه 1 قابل توصیه می‌باشد و همچنین سبزمازو،  اقاقیا نیز قابل استفاده می‌باشند.
منطقه 3: 
شاه بلوط هندی، زرشك ، كلماتیس، سرو نقره ای ، یاس زرد، زبان گنجشك ، ، ژینكو و ... .
منطقه 6: 
كاج تهران، اقاقیا، توت، عرعر، زرشك، خنجك ، انجیر ، ژینكو و داغداغان.
منطقه 9: 
عرعر، كاج تهران، زالزالك، زربین، بلوط، اقاقیا، داغداغان ، زبان گنجشك ، شیرخشت.
منطقه 11: 
توسكا ییلاقی ، زرشك، ابریشم مصری، ممرز ، داغداغان، دغدغك ، زربین ، شیرخشت و ... .
منطقه 14: 
زرشك، داغداغان ، زالزالك، سرونقره‌ای ، زربین ، دوتسیا، انجیر، سبزمازو، طاووسی و ... .
در این تحقیق نیازهای اكولوژیك گیاهان به سه دسته 1ـ آب و نور 2ـ خاك 3ـ مقاومت و حساسیت گیاهان تقسیم بندی و گیاهان برحسب این عوامل طبقه‌بندی شدند. 
در پایان پیشنهاد می‌شود برای بهره‌مندی شهروندان از یك چشم‌انداز مطلوب فضای سبز در شهرها  ضمن در نظر گرفتن نیازهای رشدی گیاه در هنگام كاشت گیاهان به خصوصیات ظاهری گیاه مانند فرم، بافت و رنگ و اندازه آن توجه شود.

 

منابع مورد استفاده: 
1ـ جوزی، سیدعلی، 1374. فضای سبزو نقش آن در كاهش بار آلودگی هوا. پایان نامه كارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. 
2ـ حكمتی، جمشید، 1375. طراحی باغ و پارك. انتشارات فرهنگ جامع. 
3ـ  قراگزلو، زهره، 1377. معماری فرم ، فضا ، نظم. انتشارات دانشگاه تهران.
4ـ فراهانی،ثریا، 1371. نیاز انسان به فضای سبز . فصلنامه علمی و آموزشی فضای سبز سال اول شماره اول. 
5ـ سعیدنیا، احمد، 1368. مكان شهر تهران. مجله محیط‌شناسی ، شماره 15 ، ویژه نامه شهر تهران.

مجری : فرنوش اسكندری ـ رخشاد حجازی 
كارشناس محیط زیست
عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشكده فنی و مهندسی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir