جستجو
Menu

عنوان: طرح پیشگیری از بیماری مرگ نارون و روشهای مبارزه با آن در شهر تهران

تاریخ انتشار: 1389/10/20

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 8481

خلاصه مطلب:

هدف :
به طور کلی در برنامه اجرایی، با هدف دستیابی به کنترل مدیریت تلفیقی مبارزه و پیشگیری بیماری مرگ نارون، با توجه به بیولوژی عامل بیماری و ارتباط آن با انواع واریته های درخت نارون و ناقل عمدۀ آن از جمله سوسک های پوست خوار، ضرورت اساسی در برنامه ریزی جهت به دست آوردن اهداف فوق الذکر داشته است. ارزیابی درجۀ حساسیت و مقاومت گونه های مختلف درخت نارون، شناسایی بیواکولوژی حشرات ناقل بیماری و ارتباط آنها با عامل بیماری مرگ نارون Opheostoma ulmi و ارزشیابی بیماری زایی و پراکنش آن و مقایسه کاربرد سموم شیمیایی و نیز در کنترل این بیماری، اهم مطالعات طرح مذکور را فراهم می سازد.

روش تحقیق:
در این روش به نکات ذیل که از اهم فعالیت ها محسوب می گردد توجه گردیده است.
ـ بازدید از سطح مناطق آلوده و تعیین میزان گسترش بیماری، علامت گذاری درختان آلوده و تعیین مرزهای آلودگی.
ـ نمونه برداری از درختان آلوده و درختانی با علائم ظاهری بیماری و انتقال آنها به آزمایشگاه.
ـ جداو خالص سازی و شناسایی عامل بیماری با استفاده از محیط های کشت عمومی و اختصاصی.
ـ انتخاب تعدادی از درختان بیمار جهت تعیین اثر بعضی از قارچ‌کش های سیستمیک برای کنترل بیماری.
ـ آماده سازی ایزوله قارچ برای تزریق آن به پایه ی گونه های موجود برای تعیین حساسیت و پیدا نمودن ارقام مقاوم یا متحمل.
ـ رهگیری حشرات ناقل پوست خوار نارون به وسیله تله های فرومونی استاندارد و بررسی شرایط زیستی آفت مذکور در شرایط آزمایشگاه و طبیعی.
ـ جلوگیری از انتقال عامل بیماری به وسیله حشرات ناقل با استفاده از حشره کش های مناسب.
ـ انجام عملیات به زراعی و اقدامات بهداشتی از جمله حذف درختان آلوده به بیماری جهت جلوگیری از کانون های آلودگی و انجام عملیات هرس شاخه های آلوده.
ـ تزریق عصاره عامل بیماری به درختان نارون برای انتخاب و توصیه یک واریته مقاوم و مناسب در شرایط گلخانه و طبیعت. 

نتایج :

بررسی و ارزیابی گونه های درخت نارون در شرایط گلخانه ای و طبیعی:
به منظور ارزیابی قدرت مقاومت و تحمل واریته های مختلف درخت نارون در هر دو شرایط گلخانه ای و طبیعی، روش تلقیح و تزریق قارچ عامل بیماری در بین گونه ها صورت پذیرفت تا ارقام حساس و مقاوم این واریته ها مشخص گردد.
ـ نصب تله های فرومونی و تأثیر آن در رهگیری سوسک های پوست خوار نارون:
تجربه و تحقیقات امروزه نشان داده است که با توجه به تله های فرومونی نصب شده بر روی درختان میزبان و غیر میزبان، اولاً مشخص گردید که تعداد سوسک های شکار شده بر روی تله مستقر بر روی درختان غیر میزبان کمتر از درختان نارون بوده است. ثانیاً در بین گـونـه هـای سـوسـک پوست ـخوار Scolytus multistriatus,Scloytus scloytus فقـط گـونه S. multistriatus شکار گردیده است. لازم به ذکر است تعداد سوسک های شکار شده بر روی تله های نصب شده فرومونی بر روی درختان بیشتر از تله های نصب شده بدون فرومونی بوده و این موضوع نشان دهنده تأثیر تله های فرومونی در شکار سوسک های پوست خوار می باشد. با توجه به نتایج حاصل از نصب تله های فرومونی قبل و بعد از سمپاشی ها، بر روی کنترل جمعیت آفت پوست خوار سمپاشی تنهای درختان نارون توصیه نمی گردد.
ـ کنترل مدیریت تلفیقی در جهت پیشگیری از بیماری :
بهترین و مؤثرترین روش برای کنترل بیماری مرگ نارون، انجام عملیات به زراعی و اقدامات بهداشتی از جمله آبیاری مناسب و به موقع، عملیات هرس مناسب، حذف تنه و شاخه های آلوده، از بین بردن پیوندهای ریشه ای، استفاده از قارچ‌کش های سیستمیک بر علیه عامل بیماری، کنترل سوسک پوست خوار به عنوان ناقل بیماری و در نهایت استفاده از ارقام مقاوم و متحمل درخت نارون می باشد.


مجری:
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir