جستجو
Menu

عنوان: طرح ارزيابی محيط برای طراحی پارك جنگلی بی بی شهربانو

تاریخ انتشار: 1386/4/25

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 3779

خلاصه مطلب:

هدف:
هدف كلی در این پروژه احیاء و ساماندهی كل محدوده می‌باشد لكن به دلیل محدودیت های شدید آب و خاك در سایت استفاده وسیع از فضای سبز در طراحی میسر نمی‌باشد. بنابراین از بافت حفره‌ای و محدوده زیارتگاهی بی‌بی شهربانو می‌توان استفاده نمود. جهت طراحی و انتخاب نوع مناسب گیاهان به مطالعات زیست‌محیطی گوناگون نیاز است و نتیجه این مطالعات به تعیین اكوسیستم برای تفرج متمركز و گسترده و عملیات جنگل كاری منجر می‌شود. در این بررسی كیفیت شبكه‌ دسترسی و فضاهای مورد نیاز متقاضیان نیز مورد مطالعه قرار می گیرد. در مجموع در جهت رسیدن به هدف كلی بهتر است زمان‌بندی لازم برای رسیدن به اهداف كوتاه مدت و بلند مدت صورت پذیرد. 

روش پژوهش: 

 مطالعه این پروژه در سه فصل انجام یافته است:
- مطالعات وضع موجود
- مطالعات وضع مطلوب
- ارائه پیشنهادات برای رسیدن به وضعیت بهینه
نتایج :
از مطالعات اقلیمی چنین برمی‌آید كه محدودیت‌های شدید آب و خاك و عوارض توپوگرافی، از كل محدوده تعیین شده، فضای محدودی را جهت گسترش فضای سبز باقی می‌گذارد. عامل دیگر كه مورد مطالعه قرار گرفته، بحث اقتصادی ـ اجتماعی جمعیت استفاده كننده از این فضای سبز می‌باشد كه نوع خاص تفرج گاهی آن را تعریف خواهد نمود.
گسیختگی بافت زیستی و فضاهای مسكونی محدوده، ارتباط فیزیكی اندك بخش‌های منطقه از نظر دسترسی و تقریباً عدم ارتباط كافی فرهنگی جوامع ساكن در محله‌های گوناگون و پایین بودن سطح اقتصادی خانوارها و نیز جوان بودن بافت جمعیت منطقه و ... نشان می‌دهد كه در تعیین عملكردها مسائلی نظیر مشاركت‌های مردمی، ایجاد فضای تفرج گاهی، ایجاد تسهیلات رایگان ورزشی ـ فرهنگی و تفریحی متناسب با ویژگی های محله‌های مختلف منطقه باید مورد توجه قرار گیرد.

مجری:
شرکت مهندسین مشاور رویان

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir