جستجو
Menu
image

عنوان: مطالعه اثر مواد حفاظتی درالتيام زخم‌های ناشی از صدمات مکانیکی در درختان کاج و چنار

تاریخ انتشار: 1387/11/19

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 3615

خلاصه مطلب:

 چكیده
برای مطالعه اثر مواد حفاظتی در ترمیم و التیام زخم های ناشی از صدمات مكانیكی و یا صدماتی كه در اثر هرس شاخه‌های درخت ها ایجاد می‌شود، تعداد 30 اصله درخت چنار Platanus orientalis و تعداد 16 اصله درخت كاج Pinus eldarica به عنوان نمونه در محوطه دانشكده كشاورزی و منابع طبیعی انتخاب گردید. نمونه‌های انتخاب شده كاملاً سالم و شرایط زیستی (آب، خاك، هوا و ...) و مشخصات آنها (سن، ارتفاع، قطر برابر سینه و ...) مشابه بود. روی تنـه هـر یك از نمـونه هـا در ارتفاع 1/30 متر از سطح زمین دو برش دایره ای شكل با قطر 6 سانتی متر ایجاد و پوست تنه درخت در محل برش تا لایه كامبیوم بطور كامل برداشت گردید. یكی از برش های ایجاد شده با ماده حفاظتی چوب با نام تجارتی »لاك بالزام«  ( Lac Balsam ) و به وسیله قلم مو به طور كامل آغشته گردید و دیگری به عنوان شاهد بدون آغشتگی باقی ماند. انتخاب نمونه‌ها و ایجاد برش‌ها در نیمه اول فروردین ماه 1380 (شروع دوره رویش) و اندازه گیری ضخامت لایه ترمیم در لبه برش ها در نیمه دوم آبان ماه 1380 (پایان دوره رویش گیاهی) انجام گرفت. برخی از مشخصات نمونه ها و اندازه لایه ترمیم شده در لبه برشها در جدول (1) خلاصه شده است.
نتایج اندازه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها نشان می‌دهد كه تفاوت معنی‌داری در اندازه ضخامت لایه ترمیم در لبه برش های دو گونه چنار و كاج وجود ندارد. هم چنین معلوم می‌شود كه اندازه ضخامت لایه ترمیم در لبه برش های آغشته به مواد حفاظتی لاك بالزام در هر دو گونه بیشتر از اندازه ضخامت لایه ترمیم در لبه برش های بدون آغشتگی است.

مواد و روشها 
برای مطالعه اثر مواد حفاظتی در التیام زخم های ناشی از صدمات مكانیكی در تنه درخت ها، تعداد 30 اصله درخت چنار و 16 اصله درخت كاج به عنوان نمونه انتخاب گردید. روی تنه هر یك از  نمونه ها در ارتفاع 1/30 متر از سطح زمین (قطر برابر سینه) و در جهت شمال تعداد دو برش دایره‌ای شكل به قطر 6 سانتی متر ایجاد  شد. یكی از برش های ایجاد شده در هر یك از درخت ها با مواد حفاظتی لاك بالزام آغشته و دیگری به عنوان شاهد و كنترل بدون آغشته شدن به مواد حفاظتی باقی ماند. علاوه بر اندازه گیری ضخامت لایه ترمیم، وضعیت ظاهری و كیفی درختان نمونه نیز اندازه گیری شد. 

نتایج 
نتایج این مطالعه نشان می دهد كه در میزان التیام پذیری گونه های كاج و چنار تفاوت معنی داری وجود ندارد. به عبارت دیگر نمی‌توان مشخص كرد كه كدامیك از گونه های چنار التیام پذیری بیشتری دارند. مقدار التیام پذیری زخم های بسته (برش های آغشته شده با لاك بالزام) در هر دو گونه بیشتر از زخم های باز (برشهای بدون آغشتگی یا شاهد) است. به عبارت دیگر در میزان التیام پذیری زخم‌های باز و بسته گونه‌های چنار و كاج تفاوت معنی داری وجود دارد.


بحث و نتیجه گیری  
با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق، استفاده از این مواد حفاظتی حداقل بر روی دو گونه كاج و چنار، حداقل به دو دلیل اثر مثبتی نداشته است: 
1ـ مراحل كالوسه شدن وقتی مثبت تلقی می‌شود كه زخم به طور كامل پوشیده و كالوسه شود. در صورتی كه در این تحقیق مشخص شد كه تنها 3% از زخم‌های آغشته به مواد حفاظتی به طور كامل پوشش پیدا كرده است.
2ـ این مواد حفاظتی خود به عنوان یك منبع آلودگی محسوب می‌شوند كه تحقیق در این زمینه ضروری است.
منابع مورد استفاده: 
1ـ سازمان پاركها وفضای سبز شهرتهران، 1373. هرس درختان. 
2ـ الهی نیا، ع، 1372. قارچ شناسی و بیماری گیاهی مقدماتی، انتشارات دانشگاه گیلان.

3-Chmielewski,W.1996: Auswirkungen der Umweltverschmutzung auf das Wachstum.ISA.Tagung,Salzburg.

4- Badler,H.1998: Wurtelverlettungen als haefige Ursache von Baumschaeden in der Stadt. Das Gartenamt,37

مجری طرح :
 دكتر نعمت اله خراسانی ـ دكتر علی اكبر عنایتی  ـ دكتر محمدرضا قنادها ـ مهندس آزیتا هاشمی طباطبائی 
گروه شیلات و محیط زیست دانشكده منابع طبیعی دانشگاه تهران

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir