جستجو
Menu
image

عنوان: * فتوسنتز و توليد در شرايط متغير محيط (دوره دو جلدی)

تاریخ انتشار: 1386/5/3

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 2873

خلاصه مطلب:

بی شك فتوسنتز مهمترین واكنش حیاتی كره زمین است چرا كه با به گردش در آوردن چرخه های عظیم جذب CO2 و آزاد سازی O2 زندگی را برای نوع بشر و همه جانداران امكان پذیر می سازد. كتاب فوق بر مبنای رهیافت های آخرین تحقیقات دانشمندان علم فیزیولوژی گیاهی و اكولوژی گیاهی جهان تدوین شده است.

بخش های كتاب ( جلد اول ) :

- اندازه گیری بیوماس و تولید خالص اولیه

- سنجش از راه دور بیوماس و تولید

- آنالیز رشد

- میكرو كلیمای گیاهی

- تحقیق در شرایط محیطی كنترل شده

- ساختار كانوپی و جذب نور

- تشریح عملی برگ

- روابط آب

- اندازه گیری جذب CO2 به وسیله گیاه در مزرعه و آزمایشگاه

- اندازه گیری قطب نگاری اكسیژن

- تبعیض ایزوتوپ

 

بخش های كتاب ( جلد دوم ) :

- استفاده از فلئورسانس كلوفیل به عنوان ابزاری در تحقیقات فتوسنتز

- شبیه سازی تشعشع خورشیدی ، بودجه و انرژی برگ و فتوسنتز كانوپی

- مدل سازی موازنه كربن در كانوپی

- تخصیص كربن

- متابولیسم كربن

- كلروپلاست ها و پروتوپلاست ها

- فرآیندها و اجزاء تیلاكوئید

- تثبیت ازت و احیای نیترات

- اسیمیلاسیون ، آمونیاك ، تنفس نوری و بیوسنتز اسد آمینه

- ریز جلبك ها : روش های رشد آزمایشگاهی و بیوتكنولوژی تولید بیوماس

 

نویسندگان : د.ا.ها، .جی.ام.اسکورلاک، اچ .آر.بولهر، نوردن کمپ، آر. سی. لیگود،  اس. پی. لانگ

مترجم : سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران

 سال انتشار : 1379

قیمت : 26000 ریال( دوره دو جلدی )

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir