جستجو
Menu
image

عنوان: آشنايی با طراحی محيط و منظر (دوره دوجلدی )

تاریخ انتشار: 1386/5/1

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 7271

خلاصه مطلب:

این کتاب افزون بر اینكه به مفاهیم ، نگرش و پیوندهای مردمی در آشنایی با طراحی محیط و منظر پاسخ می دهد ، شمردن گرایش های كارسازی چون : بوم شناسی ، فرهنگی و حتی آموزش تفكر طراحی را نیز از نظر دور نداشته و جستجو گرانه به ویژگی ها و دیدگاه های نوین روابط انسان - زمان و مكان سازی ها پرداخته است.
نویسنده : جان ، ل  نویسنده: جان،ل.ماتلاک


بخش های كتاب ( جلد اول ) :
- مفاهیم و دید كلی
1- مفاهیم محیط و منظر
2- مردم ، نگرشها و ادراكات
3- آموزش و تفكر طراحی 
- عوامل موثر بر طراحی
1 - فرایند محیط و منظر
2 - منابع و دانش فنی
3 - جنبه های حسی ادراك
3 - جنبه های زمانی ادراك
4 - هنرهای بصری به عنوان سازوكار نظم دهنده

5 - هندسه به عنوان ساز وكار نظم دهنده 

 

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir