جستجو
Menu

عنوان: آگهی مناقصه عمومی شماره 98/13 مورخ 98/9/2

تاریخ انتشار: 1398/9/2

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 51

خلاصه مطلب:

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد "تهیه وکاشت 1000 اصله درخت چنارکهنسال با بن حداقل 50 سانتی متر به بالا جهت خیابان ولیعصر(عج) " را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدین وسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید .

الف) مدت انجام پروژه:10ماه شامل 3 ماه تهیه وکاشت و7 ماه دوره تضمین و نگهداشت
ب) محل اجرای پروژه: خیابان ولیعصر (عج) محدوده مناطق 6،3 و11شهرداری تهران
ج) مبلغ برآورد اولیه پروژه: شامل تهیه و انتخاب درخت مناسب (روت بال) با بن حداقل 50 سانتی متر به بالا، بارگیری و حمل تا محل کاشت از نهالستان های سطح کشور مورد تائید سازمان بوستانها براساس شرح خدمات فنی به مبلغ بیست و یک میلیارد (000ر000ر000ر21) ریال به صورت نقد و غیرنقد و هزینه مراحل بسترسازی، حفرگودال، آبرسانی، تهیه خاک مناسب و اصلاح کننده های مناسب خاک و ماشین آلات وکاشت و نگهداشت دوره تضمین به مدت 7 ماه وکلیه کسورات قانونی به مبلغ سی و سه میلیارد و پانصد و شصت و سه میلیون و سیصد و بیست وپنج هزار و چهارصد و بیست و دو (422ر325ر563ر33) ریال که به صورت نقد و غیرنقد می باشد.
د ) شرایط متقاضی: دارا بودن حداقل رتبه 4 کشاورزی ازسازمان برنامه و بودجه کشور الزامی می باشد .
ه) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: محل دریافت اسناد واحد قراردادها با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 000ر700 ریال به حساب شماره 1006074495 نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین- الوند به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران و محل قبول پیشنهادات دبیرخانه سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران واقع در میدان آرژانتین - خیابان بیهقی - شماره 32 می باشد.
و) سپرده شرکت در مناقصه: ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی ( با اعتبار حداقل 3 ماهه) و یا واریز وجه نقد به مبلغ دو میلیارد و نهصد میلیون (000ر000ر900ر2) ریال به حساب شماره 1006074438 نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران
ز) مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد: حداکثر 15 روز از تاریخ انتشار آگهی
بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی ورعایت کلیه الزامات HSE به عهده برنده منا قصه می باشد.


سازمان بوستانها وفضای سبز شهرتهران Http://parks.tehran.ir

 

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir