جستجو
Menu

عنوان: آگهی مناقصه عمومی شماره 98/12 مورخ 98/8/29

تاریخ انتشار: 1398/8/29

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 42

خلاصه مطلب:

سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " نگهداری فضای سبز وتاسیسات وابسته مصلی امام خمینی (ره)" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدین وسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

الف) مدت اجرای پروژه: 12 ماه
ب) محل اجرای پروژه: خیابان شهید بهشتی درب شماره یک محوطه داخلی مصلی امام خمینی (ره)
ج) مبلغ برآورد اولیه پروژه: بیست میلیارد (000ر000ر000ر20) ریال
د ) شرایط متقاضی: دارا بودن رتبه کشاورزی از سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی می باشد.
ه) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: محل دریافت اسناد واحد قراردادها با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 000ر700 ریال به حساب شماره 1006074495 نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین- الوند به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران و محل قبول پیشنهادات دبیرخانه سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران واقع در میدان آرژانتین - خیابان بیهقی - شماره 32 می باشد.
و) سپرده شرکت در مناقصه: ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی (بااعتبارحداقل 3ماهه) و یا واریز وجه نقد به مبلغ یک میلیارد (000ر000ر000ر1) ریال به حساب شماره 1006074438 نزد بانک شهر شعبه آرژانتین - الوند به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران
ز) مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد: حداکثر 15 روز از تاریخ انتشار آگهی
بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی و رعایت کلیه الزاماتHSE به عهده برنده مناقصه می باشد.سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران
Http://parks.tehran.ir

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir