جستجو
Menu

عنوان: آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 98/1/1 مورخ 98/8/22

تاریخ انتشار: 1398/8/22

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 43

خلاصه مطلب:

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد نسبت به فروش آهن آلات، وسایل و اقلام اسقاطی و مستعمل موجود در انبار مرکزی خود را با قیمت پایه چهار میلیارد و نهصد و سی و چهار میلیون و پانصد و چهل و چهار هزار و چهار صد (400ر544ر934ر4) ریال از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ پانصد میلیون (000ر000ر500) ریال به حساب شماره 1006074438 نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین - الوند به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران به عنوان سپرده شرکت درتجدید مزایده حداکثر به مدت 15روز اداری از تاریخ انتشار آگهی و همچنین واریز مبلغ 000ر700 ریال به حساب شماره 1006074495 به همراه یک برگ معرفی نامه با مشخصات کامل جهت دریافت اسناد تجدید مزایده به واحد قراردادها مراجعه و پیشنهادات خود را نیز در پاکت در بسته و به صورت لاک و مهر شده به واحد دبیرخانه سازمان واقع در میدان آرژانتین - ابتدای خیابان بیهقی - شماره 32 تحویل نمایند.
بدیهی است هزینه درج آگهی به عهده برنده تجدید مزایده بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.


سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران
Http://parks.tehran.ir

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir