جستجو
Menu

عنوان: آگهی مناقصه عمومی شماره 98/11 مورخ 98/8/22

تاریخ انتشار: 1398/8/22

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 46

خلاصه مطلب:

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " طرح توسعه جنگلکاری هجرت " را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدین وسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

الف) مدت اجرای پروژه: تاریخ پایان عملیات توسعه 98/12/14و تاریخ اتمام عملیات نگهداری 99/06/31 می باشد.
ب) محل اجرای پروژه : اراضی واقع در انتهای بلوار هجرت - شرق ورزشگاه تختی
ج) مبلغ برآورد تقریبی پروژه : سی وشش میلیارد و نهصد و نه میلیون و ششصد و شصت وشش هزار و دویست و سی (230ر666ر909ر36) ریال که به صورت نقد و غیرنقد می باشد.
د ) شرایط متقاضی : دارا بودن حداقل رتبه چهار کشاورزی از سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی می باشد.
ه) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات : محل دریافت اسناد واحد قراردادها با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 000ر700 ریال به حساب شماره 1006074495 نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین- الوند به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران و محل قبول پیشنهادات دبیرخانه سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران واقع در میدان آرژانتین - خیابان بیهقی - شماره 32 می باشد.
و) سپرده شرکت در مناقصه : ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی (با اعتبار حداقل 3 ماهه) و یا واریز وجه نقد به مبلغ یک میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون (000ر000ر850ر1) ریال به حساب شماره 1006074438 نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین- الوند به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران
ز) مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد : حداکثر 15 روز اداری از تاریخ انتشار آگهی
بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی در روزنامه و رعایت کلیه الزاماتHSE به عهده برنده مناقصه می باشد.


سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران
Http://parks.tehran.ir

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir