جستجو
Menu

عنوان: آگهی فراخوان عمومی (شناسایی ارزیابی و انتخاب سرمایه گذار)

تاریخ انتشار: 1398/8/4

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 17

خلاصه مطلب:

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد نسبت به شناسایی ، ارزیابی و انتخاب سرمایه گذار داخلی جهت اجرای بازیافت مواد آلی از زایدات و بقایای گیاهی حاصل از هرس و امور نگهداشت بوستانها و فضاهای سبز در محدوده شهر تهران به همراه خدمات پشتیبانی آن اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت از حیث توان مالی، فنی، اجرایی و مدیریتی دعوت بعمل می آید تا حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از انتشار آگهی با ارائه مدارک مورد نیاز، پیشنهادات خود را جهت تشکیل پرونده به آدرس: تهران - میدان آرژانتین - ابتدای خیابان بیهقی - شماره 32 - کد پستی 1514845411 - دبیرخانه سازمان ارسال و در صورت هرگونه توضیح به دفتر معاونت فضای سبز به نشانی فوق مراجعه و یا با تلفن : 88540756 تماس حاصل فرمایند.

مدارک مورد نیاز:
1- تصویر اساسنامه، آگهی تاسیس، آگهی آخرین تغییرات ثبتی شرکت
2- تصویر مجوزهای مرتبط با موضوع فراخوان
3- تصویر و رزومه کاری مرتبط با موضوع فراخوان
4- تصویر شناسنامه و کارت ملی
توضیح آنکه ارائه مستندات هیچ گونه حقی را برای ارائه دهنده ایجاد ننموده و سازمان بوستانها در رد یا قبول هر یک از شرکت کنندگان مختار است .

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران
Http://parks.tehran.irبراي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir