جستجو
Menu

عنوان: آگهی مزایده عمومی شماره 98/1 مورخ 98/7/20

تاریخ انتشار: 1398/7/20

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 80

خلاصه مطلب:

سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد نسبت به فروش آهن آلات، وسایل و اقلام اسقاطی و مستعمل موجود در انبار مرکزی خود را با قیمت پایه چهار میلیارد و نهصدو سی و چهار میلیون و پانصد و چهل و چهار هزار و چهارصد (400ر544ر934ر4) ریال از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ پانصد میلیون (000ر000ر500) ریال به حساب شماره 1006074438 نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین - الوند به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران به عنوان سپرده شرکت در مزایده حداکثر به مدت 15 روز اداری از تاریخ انتشار آگهی و هم چنین واریز مبلغ 000ر700 ریال به حساب شماره 1006074495 به همراه یک برگ معرفی نامه با مشخصات کامل جهت دریافت اسناد مزایده به واحد قراردادها مراجعه و پیشنهادات خود را نیز در پاکت دربسته و به صورت لاک و مهر شده به واحد دبیرخانه سازمان واقع در میدان آرژانتین - ابتدای خیابان بیهقی-شماره 32 تحویل نمایند.
بدیهی است هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران
Http://parks.tehran.ir

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir