جستجو
Menu

عنوان: آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 98/7/2 مورخ 98/7/20

تاریخ انتشار: 1398/7/20

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 68

خلاصه مطلب:

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " امور نظافت و سرویس دهی ساختمان های تحت اختیار خود" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدین وسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در تجدید مناقصه دعوت به عمل می آید.

الف) مدت انجام خدمات : 12 ماه
ب) محل اجرای پروژه شامل :
1-ساختمان مرکزی واقع درمیدان آرژانتین - ابتدای خیابان بیهقی- شماره32
2-ساختمان شماره 2 واقع درسه راه تهرانپارس - خیابان شهید حسینی (134غربی) بهارسابق
3-ساختمان اداری وکتابخانه بوستان جنگلی یاس فاطمی واقع در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهیدبابایی بعد از پل شهدای لواسانات (استخر)
4-واحد موتوری واقع در پارک سوار بیهقی
5- سایر ساختمان های تحت اختیار
ج) مبلغ برآورد تقریبی خدمات: بیست و شش و میلیارد و هفتصد و نود و چهار میلیون و یکصد و چهل وهشت هزار و ششصد و شصت وهفت (667ر148ر794ر26) ریال
د ) شرایط متقاضی: دارا بودن گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران و رتبه بندی از وزارت کار، رفاه واموراجتماعی الزامی می باشد.
ه) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: محل دریافت اسناد واحد قراردادها با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 000ر700 ریال به حساب شماره 1006074495 نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران و محل قبول پیشنهادات دبیرخانه سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران واقع در میدان آرژانتین - خیابان بیهقی - شماره 32 می باشد.
و) سپرده شرکت درتجدید مناقصه: ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی (با اعتبار حداقل 3 ماهه) و یا واریز وجه نقد به مبلغ یک میلیاردو سیصد میلیون (000ر000ر300ر1) ریال به حساب شماره 1006074438 نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین- الوند به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران
ز) مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد: حداکثر 15 روز اداری از تاریخ انتشار آگهی
بدیهی است شرکت درتجدید مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد تجدید مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی و رعایت کلیه الزاماتHSE به عهده برنده تجدید مناقصه می باشد.

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران
Http://parks.tehran.ir

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir