جستجو
Menu

عنوان: آگهی مناقصه عمومی شماره 98/9 مورخ 98/6/4

تاریخ انتشار: 1398/6/4

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 116

خلاصه مطلب:

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " نگهداری فضای سبز وتاسیسات وابسته مجتمع امام خمینی (ره) و بدنه شرقی بزرگراه شهید مدرس" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدین وسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.


سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " نگهداری فضای سبز وتاسیسات وابسته مجتمع امام خمینی (ره)وبدنه شرقی بزرگراه شهید مدرس" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید .
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " نگهداری فضای سبز وتاسیسات وابسته مجتمع امام خمینی (ره)وبدنه شرقی بزرگراه شهید مدرس" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید .

الف) مدت اجرای پروژه :12 ماه

ب) محل اجرای پروژه : ضلع شمال بزرگراه رسالت - ایستگاه مترو - جنب خروجی رسالت به بزرگراه شهید مدرس شمال

ج) مبلغ برآورداولیه پروژه: سی و چهار میلیارد (000ر000ر000ر34) ریال

د ) شرایط متقاضی : دارا بودن حداقل رتبه 4 کشاورزی ازسازمان برنامه و بودجه کشور و هم چنین ثبت نام در سامانه الکترونیکی ارائه دهندگان خدمت وتامین کنندگان شهرداری تهران واخذ تائیدیه مربوطه و ارائه پرینت آن الزامی می باشد.

ه) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات : محل دریافت اسناد واحد قراردادها با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 000ر700 ریال به حساب شماره 1006074495 نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین - الوند به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران و محل قبول پیشنهادات دبیرخانه سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران واقع در میدان آرژانتین - خیابان بیهقی -  شماره 32 می باشد.

و) سپرده شرکت در مناقصه : ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی (با اعتبار حداقل 3ماهه) و یا واریز وجه نقد به مبلغ یک میلیارد وهفتصد میلیون (000ر000ر700ر1) ریال به حساب شماره  1006074438 نزد بانک شهر شعبه آرژانتین - الوند به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

ز) مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد : حداکثر 15 روزاداری از تاریخ انتشار آگهی

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی و رعایت کلیه الزاماتHSE  به عهده برنده مناقصه می باشد.

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir