جستجو
Menu

عنوان: آگهی تجدیدمناقصه عمومی شماره 98/6/1 مورخ 98/5/14

تاریخ انتشار: 1398/5/12

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 123

خلاصه مطلب:

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد "نگهداری فضای سبز وتاسیسات وابسته بوستان نیایش" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدین وسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت درتجدید مناقصه دعوت به عمل می آید. 

الف) مدت انجام کار :  12 ماه

ب) محل اجرای پروژه : شمال بزرگراه ارتش- شهرک قائم

ج) مبلغ برآورد اولیه: دوازده میلیارد و سی و سه میلیون و هشتاد و پنج هزار و چهارصد و بیست و هشت

 (428ر085ر033ر12) ريال

د ) شرایط متقاضی : دارا بودن حداقل رتبه4 کشاورزی از سازمان برنامه و بودجه کشور و هم چنین ثبت نام درسامانه الکترونیکی ارائه دهندگان خدمت وتامین کنندگان شهرداری تهران و اخذ تائیدیه مربوطه و ارائه پرینت آن الزامی می باشد.

ه) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات : محل دریافت اسناد واحد قراردادها با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 000ر700 ریال به حساب شماره 1006074495 نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین- الوند به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران و محل قبول پیشنهادات دبیرخانه سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران واقع در میدان آرژانتین - خیابان بیهقی - شماره 32 می باشد.

و) سپرده شرکت درتجدید مناقصه : ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی (با اعتبار حداقل 3 ماهه) و یا واریز وجه نقد به مبلغ ششصد و پنجاه میلیون (000ر000ر650) ریال به حساب شماره  1006074438   نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

ز) مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد : حداکثر 15روز اداری از تاریخ انتشار آگهی

بدیهی است شرکت درتجدید مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسنادتجدید مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی و رعایت کلیه الزامات HSE به عهده برنده تجدید مناقصه می باشد.  

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

Http://parks.tehran.ir 

 

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir