جستجو
Menu

عنوان: آگهی مناقصه عمومی شماره 98/7 مورخ 98/5/8

تاریخ انتشار: 1398/5/7

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 115

خلاصه مطلب:


سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " امورنظافت وسرویس دهی ساختمانهای تحت اختیار خود" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل
می آید. 

آگهی مناقصه عمومی                                                                                                                                                   

الف) مدت انجام خدمات :  12 ماه

ب) محل اجرای پروژه شامل :

1-ساختمان مرکزی واقع درمیدان آرژانتین -ابتدای خیابان بیهقی-شماره32

2-ساختمان شماره 2 واقع درسه راه تهرانپارس خیابان شهید حسینی(134غربی) بهارسابق

3-ساختمان اداری وکتابخانه بوستان جنگلی یاس فاطمی واقع درمسیر شرق به غرب بزرگراه شهیدبابایی بعد ازپل شهدای لواسانات (استخر)

4-واحد موتوری واقع درپارک سواربیهقی

5- سایر ساختمانهای تحت اختیار

ج) مبلغ برآورد تقریبی خدمات: بیست و هشت و میلیارد و یکصدو پنجاه ونه میلیون و هشتصدوچهل هزارو ششصدوهفتاد(670ر840ر159ر28)ریال

د ) شرایط متقاضی : دارا بودن گواهی صلاحیت  ایمنی پیمانکاران و رتبه بندی از وزارت کار، رفاه واموراجتماعی الزامی
می باشد.

ه) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات : محل دریافت اسناد واحد قراردادها با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 000ر700 ریال به حساب شماره 1006074495 نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران و محل قبول پیشنهادات دبیرخانه سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران واقع در میدان آرژانتین خیابان بیهقی شماره 32 می باشد.

و) سپرده شرکت در مناقصه : ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی (با اعتبار حداقل 3 ماهه) و یا واریز وجه نقد به مبلغ یک میلیاردو چهارصد میلیون  (000ر000ر400ر1)ریال به حساب شماره  1006074438   نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

ز) مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد : حداکثر 15 روز اداری از تاریخ انتشار آگهی

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی ورعایت کلیه الزاماتHSE به عهده برنده مناقصه می باشد.20/4

 

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

Http://parks.tehran.ir 

 

 

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir