جستجو
Menu

عنوان: آگهی مناقصه عمومی شماره 98/6 مورخ 98/4/18

تاریخ انتشار: 1398/4/18

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 143

خلاصه مطلب:

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " نگهداری بوستان نیایش " را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدین وسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

الف) مدت انجام کار : 12 ماه

ب) محل اجرای پروژه : شمال بزرگراه ارتش- شهرک قائم

ج) مبلغ برآورد اولیه: دوازده میلیارد و سی و سه میلیون و هشتاد و پنج هزار و چهارصد و بیست و هشت

 (428ر085ر033ر12) ريال

د ) شرایط متقاضی : دارا بودن حداقل رتبه4 کشاورزی از سازمان برنامه و بودجه کشور و هم چنین ثبت نام درسامانه الکترونیکی ارائه دهندگان خدمت وتامین کنندگان شهرداری تهران واخذ تائیدیه مربوطه و ارائه پرینت آن الزامی می باشد.

ه) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات : محل دریافت اسناد واحد قراردادها با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 000ر700 ریال به حساب شماره 1006074495 نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین- الوند به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران و محل قبول پیشنهادات دبیرخانه سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران واقع در میدان آرژانتین - خیابان بیهقی - شماره 32 می باشد.

و) سپرده شرکت در مناقصه : ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی (با اعتبار حداقل 3 ماهه) و یا واریز وجه نقد به مبلغ ششصد و پنجاه میلیون (000ر000ر650) ریال به حساب شماره  1006074438 نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

ز) مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد : حداکثر 15روز اداری از تاریخ انتشار آگهی

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی ورعایت کلیه الزامات HSE به عهده برنده  منا قصه می باشد.  

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

Http://parks.tehran.ir 

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir