جستجو
Menu

عنوان: آگهی مناقصه عمومی شماره 98/5 مورخ 98/3/19

تاریخ انتشار: 1398/3/18

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 146

خلاصه مطلب:

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " نگهداری خط انتقال وآبیاری رفیوژ میانی بزرگراه شهید مدرس" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید .

الف) مدت اجرای پروژه :12 ماه

ب) محل اجرای پروژه : الهیه میدان تختی تا پلهای فجر

ج) مبلغ برآورداولیه پروژه: سه میلیارد ونهصد وهفتاد وچهارمیلیون و ششصد وشصت وشش هزاروششصد وشصت وهفت (667ر666ر974ر3)ریال

د ) شرایط متقاضی :دارا بودن حداقل رتبه 5 آب ویا رتبه 5 تاسیسات ویارتبه 5 کشاورزی ازسازمان برنامه و بودجه کشور الزامی می باشد.

ه) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات : محل دریافت اسناد واحد قراردادها با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 000ر700ریال به حساب شماره 1006074495 نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین الوند به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران و محل قبول پیشنهادات دبیرخانه سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران واقع در میدان آرژانتین خیابان بیهقی شماره 32 می باشد.

و) سپرده شرکت در مناقصه : ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقد به مبلغ دویست میلیون (000ر000ر200)ریال به حساب شماره  1006074438   نزد بانک شهر شعبه آرژانتین - الوند به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

ز) مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد : حداکثر 15 روزاداری از تاریخ انتشار آگهی

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی و رعایت  کلیه الزاماتHSE   به عهده برنده مناقصه می باشد.

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

Http://parks.tehran.ir 

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir