جستجو
Menu

عنوان: آگهی تجدیدمناقصه عمومی شماره 98/3/1 مورخ 98/3/12

تاریخ انتشار: 1398/3/12

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 127

خلاصه مطلب:

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " نگهداری بوستان جنگلی یاس فاطمی وتاسیسات وابسته " را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید .

الف) مدت انجام کار :  12 ماه

ب) محل اجرای پروژه : شمال بزرگراه شهید بابایی- بوستان جنگلی یاس فاطمی

ج) مبلغ برآورد اولیه: چهل وهفت میلیارد وهشتصدوچهل ودومیلیون وهشتصدوبیست ویک هزاروچهل ویک  (041ر821ر842ر47) ريال

د ) شرایط متقاضی :  دارا بودن حداقل رتبه3 کشاورزی ازسازمان برنامه وبودجه کشور وهمچنین ثبت نام درسامانه الکترونیکی ارائه دهندگان خدمت وتامین کنندگان شهرداری تهران واخذ تائیدیه مربوطه و ارائه پرینت آن الزلمی می باشد .

ه) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات : محل دریافت اسناد واحد قراردادها با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 000ر700 ریال به حساب شماره 1006074495 نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین-الوند به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران و محل قبول پیشنهادات دبیرخانه سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران واقع در میدان آرژانتین خیابان بیهقی شماره 32 می باشد.

و) سپرده شرکت درتجدید مناقصه : ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی(بااعتبار حداقل 3 ماهه) و یا واریز وجه نقد به مبلغ دو میلیارد وچهارصدمیلیون (000ر000ر400ر2) ریال به حساب شماره  1006074438   نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

ز) مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد : حداکثر 15 روز اداری از تاریخ انتشار آگهی

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی ورعایت کلیه الزامات HSE به عهده برنده  منا قصه می باشد.  

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

Http://parks.tehran.ir 

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir