جستجو
Menu

عنوان: آگهی مناقصه عمومی شماره 98/4 مورخ 98/2/21

تاریخ انتشار: 1398/2/21

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 179

خلاصه مطلب:

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " نشانه گذاری و تهیه شناسنامه الکترونیکی 100 هزار اصله از درختان بوستان جنگلی چیتگر (فاز 1) " را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدین وسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

الف) مدت انجام کار :  12 ماه

ب) محل اجرای کار : بوستان جنگلی چیتگر واقع در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران

ج) مبلغ برآورد اولیه :هفت میلیارد وچهارصد و سی و هفت میلیون و پانصد هزار  (000ر500ر437ر7) ريال

د ) شرایط متقاضی شامل موارد ذیل می باشد:

1-دارا بودن رتبه کشاورزی از سازمان برنامه و بودجه کشورویا دارا بودن رتبه ازشورای عالی انفورماتیک و یا سازمان نظام صنفی رایانه ای الزامی می باشد.

2-در اختیار داشتن سرگروه به منظور نظارت براجرای عملیات نصب تگ ها وثبت اطلاعات بامدرک تحصیلی کارشناسی کشاورزی حتی الامکان با گرایش گیاهپزشکی یا باغبانی

3-در اختیار داشتن حداقل 2 کارشناس کشاورزی حتی الامکان باگرایش گیاهپزشکی یا باغبانی و یک کارشناس فناوری اطلاعات (مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار) جهت ثبت اطلاعات شناسنامه الکترونیکی درختان

4-در اختیار داشتن عوامل آموزش دیده جهت اجرای عملیات نصب تگ ها

ه) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات : محل دریافت اسناد واحد قراردادها با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 000ر700 ریال به حساب شماره 1006074495 نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین-الوند به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران و محل قبول پیشنهادات دبیرخانه سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران واقع در میدان آرژانتین - خیابان بیهقی- شماره 32 می باشد.

و) سپرده شرکت در مناقصه : ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقد به مبلغ سیصد وپنجاه میلیون (000ر000ر350) ریال به حساب شماره  1006074438 نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

ز) مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد : حداکثر 15روز اداری از تاریخ انتشار آگهی

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی ورعایت کلیه الزامات HSE به عهده برنده  مناقصه می باشد.

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir