جستجو
Menu

عنوان: آگهی مناقصه عمومی شماره 98/3 مورخ 98/2/21

تاریخ انتشار: 1398/2/21

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 125

خلاصه مطلب:

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " نگهداری بوستان جنگلی یاس فاطمی وتاسیسات وابسته " را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدین وسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید .

الف) مدت انجام کار : 12 ماه

ب) محل اجرای پروژه: شمال بزرگراه شهید بابایی- بوستان جنگلی یاس فاطمی

ج) مبلغ برآورد اولیه: چهل و هفت میلیارد و هشتصدوچهل و دو میلیون وهشتصد و بیست و یک هزار و چهل و یک  (041ر821ر842ر47) ريال

د) شرایط متقاضی : دارا بودن حداقل رتبه3 کشاورزی ازسازمان برنامه و بودجه کشور وهمچنین ثبت نام درسامانه الکترونیکی ارائه دهندگان خدمت وتامین کنندگان شهرداری تهران واخذ تائیدیه مربوطه و ارائه پرینت آن الزلمی می باشد .

ه) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات : محل دریافت اسناد واحد قراردادها با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 000ر700 ریال به حساب شماره 1006074495 نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین - الوند به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران و محل قبول پیشنهادات دبیرخانه سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران واقع در میدان آرژانتین - خیابان بیهقی - شماره 32 می باشد.

و) سپرده شرکت در مناقصه : ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقد به مبلغ دو میلیارد وچهارصدمیلیون (000ر000ر400ر2) ریال به حساب شماره  1006074438 نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

ز) مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد : حداکثر 15 روز اداری از تاریخ انتشار آگهی

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی ورعایت کلیه الزامات HSE به عهده برنده  مناقصه می باشد.  

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir