جستجو
Menu

عنوان: آگهی مناقصه عمومی شماره 98/2 مورخ 98/2/15

تاریخ انتشار: 1398/2/14

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 150

خلاصه مطلب:

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " پروژه احداث باغ وثوق الدوله" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدین وسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید . 

الف) مدت اجرای کار: 4 ماه

ب) محل اجرای کار: اتوبان شهید محلاتی - خیابان دهم فروردین- میدان شهدای تفحص - خیابان سهیل - جنب کلانتری 121- باغ وثوق الدوله واقع درمحدوده منطقه 14 شهرداری تهران

ج) مبلغ برآورد تقریبی براساس فهارس بهای سال 1398سازمان برنامه وبودجه کشور: هشتادودومیلیارد و پانصدوپنجاه دو میلیون ونهصد وهفتاد وپنج هزارو یکصدونود ویک (191ر975ر552ر82) ریال که به صورت  نقد و غیر نقد می باشد.

د ) شرایط متقاضی: دارا بودن حداقل رتبه 3 ابنیه ازسازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین داشتن سابقه اجرای پروژه های مشابه الزامی می باشد.

ه) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات : محل دریافت اسناد واحد قراردادها با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 000ر000ر1ریال به حساب شماره 1006074495 نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین - الوند به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران و محل قبول پیشنهادات دبیرخانه سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران واقع در میدان آرژانتین - خیابان بیهقی - شماره 32 می باشد.

و) سپرده شرکت در مناقصه : ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقد به مبلغ سه میلیارد وسیصد وچهارده میلیون (000ر000ر314ر3)ریال به حساب شماره  1006074438 نزد بانک شهر شعبه آرژانتین - الوند به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

ز) مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد : حداکثر 15 روز از تاریخ انتشار آگهی

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی و رعایت  کلیه الزاماتHSE   به عهده برنده مناقصه می باشد.

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

Http://parks.tehran.ir  

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir