جستجو
Menu

عنوان: آگهي مناقصه عمومي به شماره 97/31 مورخ 97/12/09

تاریخ انتشار: 1397/12/8

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 193

خلاصه مطلب:

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " نگهداری جنگلکاری وفضای سبزمجموعه امام هادی(ع) درقالب طرح کمربند سبز پیرامون شهرتهران" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید .

الف) مدت انجام کار :  12 ماه

ب) محل اجرای کار : بزرگراه شهید دوران واقع درمحدوده منطقه 13 شهرداری تهران

ج) مبلغ برآورد اولیه: هفده میلیاردوهشتادمیلیون ونهصد وبیست ودو هزاروششصدوهفتادوسه  (673ر922ر080ر17) ريال

د ) شرایط متقاضی :  دارا بودن رتبه کشاورزی ازسازمان برنامه وبودجه کشور الزامی می باشد.

ه) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات : محل دریافت اسناد واحد قراردادها با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 000ر700 ریال به حساب شماره 1006074495 نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین-الوند به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران و محل قبول پیشنهادات دبیرخانه سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران واقع در میدان آرژانتین خیابان بیهقی شماره 32 می باشد.

و) سپرده شرکت در مناقصه : ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقد به مبلغ هشتصدوپنجاه میلیون (000ر000ر850) ریال به حساب شماره  1006074438   نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

ز) مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد : حداکثر 15 روز اداری از تاریخ انتشار آگهی

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی ورعایت کلیه الزامات HSE به عهده برنده  منا قصه می باشد.  

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

Http://parks.tehran.ir 

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir