جستجو
Menu

عنوان: آگهي مناقصه عمومی97/30مورخ 97/12/1

تاریخ انتشار: 1397/12/1

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 175

خلاصه مطلب:

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " پروژه احداث باغ عبقری" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید .

الف) مدت اجرای کار :3 ماه

ب) محل اجرای کار : سعادت آباد- بالاتر ازمیدان شهید طهرانی مقدم- خیابان عبقری واقع درمحدوده منطقه 2 شهرداری تهران

ج) مبلغ برآورد تقریبی براساس فهارس بهای سال 1397سازمان برنامه وبودجه کشور: سی و سه میلیارد و یکصد و پنجاه و چهار میلیون و پنجاه و یک هزاروچهارصد وسی  (430ر051ر154ر33) ریال که بصورت  نقد و غیر نقد می باشد.

د ) شرایط متقاضی :دارا بودن حداقل رتبه 3 ابنیه ازسازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین داشتن سابقه اجرای پروژه های مشابه الزامی می باشد.

ه) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات : محل دریافت اسناد واحد قراردادها با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 000ر000ر1ریال به حساب شماره 1006074495 نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین الوند به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران و محل قبول پیشنهادات دبیرخانه سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران واقع در میدان آرژانتین خیابان بیهقی شماره 32 می باشد.

و) سپرده شرکت در مناقصه : ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقد به مبلغ نهصد میلیون (000ر000ر900)ریال به حساب شماره  1006074438   نزد بانک شهر شعبه آرژانتین - الوند به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

ز) مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد : حداکثر 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی و رعایت  کلیه الزاماتHSE   به عهده برنده مناقصه می باشد.

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

Http://parks.tehran.ir 

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir