جستجو
Menu

عنوان: آگهي تجديد مناقصه به شماره 97/14/3 مورخ 97/11/28

تاریخ انتشار: 1397/11/28

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 99

خلاصه مطلب:

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " تکمیل فاز 2 بوستان گلها " را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید .

الف) مدت اجرای کار : 6 ماه

ب) محل اجرای کار : بزرگراه شهید حکیم ضلع شرقی بیمارستان میلاد واقع درمحدوده منطقه دو شهرداری تهران

ج) مبلغ برآورد تقریبی براساس فهارس بهای سال 1397سازمان برنامه وبودجه کشور: سی و دو میلیارد وششصد و بیست و سه میلیون و نهصد و چهل ویک هزار و هفتصد وهفتاد و چهار (774ر941ر623ر32) ریال که بصورت  نقد و غیر نقد می باشد.

د ) شرایط متقاضی :دارا بودن حداقل رتبه 4 ابنیه ورتبه 5 تاسیسات ازسازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین داشتن سابقه انجام  کار مشابه الزامی می باشد.

ه) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات : محل دریافت اسناد واحد قراردادها با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 000ر000ر1ریال به حساب شماره 1006074495 نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین الوند به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران و محل قبول پیشنهادات دبیرخانه سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران واقع در میدان آرژانتین خیابان بیهقی شماره 32 می باشد.

و) سپرده شرکت در مناقصه : ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقد به مبلغ یک میلیاردوششصدوپنجاه میلیون (000ر000ر650ر1)ریال به حساب شماره  1006074438   نزد بانک شهر شعبه آرژانتین - الوند به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

ز) مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد : حداکثر 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی و رعایت  کلیه الزاماتHSE   به عهده برنده مناقصه می باشد.

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

Http://parks.tehran.ir 

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir