جستجو
Menu

عنوان: آگهی تجدیدمزایده عمومی شماره 97/1/1 مورخ 97/11/28

تاریخ انتشار: 1397/11/27

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 96

خلاصه مطلب:

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد فروش آهن آلات ، وسایل و اقلام اسقاطی و مستعمل موجود در انبار مرکزی خود را با قیمت پایه پنج میلیارد و نهصدو هفتادو چهار میلیون و سیصدو نود و هفت هزار (000ر397ر974ر5)ریال از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ پانصد میلیون (000ر000ر500) ریال به حساب شماره 1006074438 نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین - الوند به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران به عنوان سپرده شرکت در مزایده حداکثر به مدت 15 روز اداری از تاریخ انتشار آگهی و همچنین واریز مبلغ 000ر700 ریال به حساب شماره 1006074495 به همراه یک برگ معرفی نامه با مشخصات کامل جهت دریافت اسناد مزایده به واحد قراردادها مراجعه و پیشنهادات خود را نیز در پاکت دربسته و به صورت لاک و مهر شده به واحد دبیرخانه سازمان واقع در میدان آرژانتین ابتدای خیابان بیهقی شماره 32 تحویل نمایند.

بدیهی است هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است./آگهی 1

 

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

Http://parks.tehran.ir
براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir