جستجو
Menu

عنوان: آگهي تجديد مناقصه 97/29/1 مورخ 97/11/14

تاریخ انتشار: 1397/11/14

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 113

خلاصه مطلب:

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد "تهیه و کاشت 550 اصله درخت چنار جهت خیابان ولیعصر (عج)" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدین وسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

الف) مدت انجام کار :  مدت زمان غرس درختان 2 ماه و مدت تضمین نگهداشت بعد از اتمام کاشت 7 ماه

ب) محل اجرای کار : خیابان ولیعصر (عج) محدوده مناطق 6 و11 شهرداری تهران

ج) مبلغ برآورد اولیه : سی و سه میلیارد و ششصد و شصت و هفت میلیون  و هفتاد و هشت هزار و بیست و  پنج (025ر078ر667ر33) ريال که به صورت نقد وغیر نقد می باشد

د ) شرایط متقاضی : دارا بودن حداقل رتبه4 کشاورزی ازسازمان برنامه وبودجه کشور الزامی می باشد.

ه) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات : محل دریافت اسناد واحد قراردادها با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 000ر700 ریال به حساب شماره 1006074495 نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین- الوند به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران و محل قبول پیشنهادات دبیرخانه سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران واقع در میدان آرژانتین - خیابان بیهقی - شماره 32 می باشد.

و) سپرده شرکت در مناقصه : ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقد به مبلغ یک میلیارد وششصد و پنجاه میلیون (000ر000ر650ر1) ریال به حساب شماره  1006074438 نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

ز) مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد : حداکثر 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی ورعایت کلیه الزامات HSE به عهده برنده مناقصه می باشد.  

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

Http://parks.tehran.ir 

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir