جستجو
Menu

عنوان: آگهي مناقصه عمومي به شماره 97/21 مورخ 97/9/07

تاریخ انتشار: 1397/9/5

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 67

خلاصه مطلب:

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته به مصلی امام خمینی (ره) " را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید .

الف) مدت انجام کار :  یکسال شمسی

ب) محل اجرای کار : خیابان شهید بهشتی درب شماره یک محوطه داخل مصلی امام خمینی (ره)

ج) مبلغ برآورد تقریبی کاربراساس فهارس بهای سال 1397سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور:

هجده میلیارد و ششصد و شصت و چهار میلیون (000ر000ر664ر18) ریال باشد.

د ) شرایط متقاضی :دارا بودن حداقل رتبه 5 کشاورزی ازسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و همچنین داشتن سابقه انجام کارمشابه الزامی می باشد.

ه) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات : محل دریافت اسناد واحد قراردادها با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 000ر700 ریال به حساب شماره 1006074438 نزد بانک شهر شعبه الوند - آرژانتین به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران و محل قبول پیشنهادات دبیرخانه سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران واقع در میدان آرژانتین خیابان بیهقی شماره 32 می باشد.

و) سپرده شرکت در مناقصه : ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقد به مبلغ نهصد و چهل  میلیون (000ر000ر940)ریال به حساب شماره  1006074438   نزد بانک شهر شعبه الوند - آرژانتین به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

ز) مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد : حداکثر 15 روز اداری از تاریخ انتشار آگهی حاضر

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی حاضر و رعایت کلیه الزاماتHSE  به عهده برنده مناقصه می باشد.

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

Http://parks.tehran.ir 

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir