جستجو
Menu

عنوان: آگهي مناقصه عمومي به شماره 97/22 مورخ 97/9/06

تاریخ انتشار: 1397/9/5

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 50

خلاصه مطلب:   سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد" تامین نیروی حفاظتی و مراقبتی بوستان پردیسان " را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید .

1) محل اجرای کار : شمال بزرگراه شهید حکیم و جنوب بزرگراه شهید همت

2) مدت اجرای کار : یکسال شمسی

3) مبلغ برآورد تقریبی کار :

بیست و پنج میلیارد و چهارصد و نود و و پنج میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار و نهصد و پانزده (915ر289ر495ر25) ریال می باشد.

4 ) شرایط متقاضی : دارا بودن حداقل رتبه سه از مرکز انتظام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و اخذ تاییدیه از یگان حفاظت شهرداری تهران الزامی می باشد.

5) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات : محل دریافت اسناد واحد قراردادها با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 000ر000ر1 ریال به حساب شماره 1006074438 نزد بانک شهر شعبه الوند- آرژانتین به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران و محل قبول پیشنهادات دبیرخانه سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران واقع در میدان آرژانتین خیابان بیهقی شماره 32 می باشد.

6) سپرده شرکت در مناقصه : ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقد به مبلغ یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون (000ر000ر250ر1) ریال به حساب شماره  1006074438   نزد بانک شهر شعبه الوند - آرژانتین به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

7) مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد : حداکثر 10 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی حاضر

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی در روزنامه و رعایت کلیه الزاماتHSE  به عهده برنده مناقصه صدر الاشاره می باشد.

 

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

Http://parks.tehran.ir 

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir