جستجو
Menu

عنوان: آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 97/10/3 مورخ 97/7/7

تاریخ انتشار: 1397/8/6

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 34

خلاصه مطلب:

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " طرح توسعه جنگلکاری دامنه جنوبی البرز (غرب فرحزاد و شمال مراد آباد) " را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید .

1) محل اجرای کار : اراضی دامنه جنوبی البرز(غرب فرحزاد و شمال مرادآباد)

2) مبلغ برآورد تقریبی کار:

بیست و یک  میلیارد و دویست و هفتاد و نه  میلیون و دویست و نود و دو هزار و سیصد و پنجاه و شش (356ر292ر279ر21) ریال که بصورت نقد و غیرنقد می باشد.

3 ) شرایط متقاضی : دارا بودن حداقل رتبه چهار کشاورزی از سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی می باشد.

4) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات : محل دریافت اسناد واحد حقوقی و  قراردادها با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 000ر700 ریال به حساب شماره 1006074438 نزد بانک شهر شعبه الوند- آرژانتین به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران و محل قبول پیشنهادات دبیرخانه سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران واقع در میدان آرژانتین خیابان بیهقی شماره 32 می باشد.

5) سپرده شرکت در مناقصه : ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقد به مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون (000ر000ر100ر1) ریال به حساب شماره  1006074438   نزد بانک شهر شعبه الوند - آرژانتین به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

6) مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد : حداکثر 10 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی حاضر

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی در روزنامه و رعایت کلیه الزاماتHSE  به عهده برنده مناقصه صدر الاشاره می باشد.

 

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

Http://parks.tehran.ir 

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir