جستجو
Menu

عنوان: آگهي تجدید مناقصه شماره 97/9/2 مورخ 97/7/23

تاریخ انتشار: 1397/7/23

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 46

خلاصه مطلب:

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " طرح توسعه جنگلکاری دامنه جنوبی البرز(ارتفاعات شمال انبارنفت شهران وغرب واحد علوم وتحقیقات)" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید .

1) محل اجرای کار : اراضی دامنه جنوبی البرز (ارتفاعات شمال انبار نفت شهران وغرب واحد علوم و تحقیقات)

2) مبلغ برآورد تقریبی کار:

 بیست و سه میلیارد و ششصد و سی و چهار میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار و سی (030ر589ر634ر23) ريال که بصورت نقد و غیر نقد می باشد.

3) شرایط متقاضی :  دارا بودن حداقل رتبه چهار کشاورزی ازسازمان برنامه وبودجه کشور الزامی می باشد.

4) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات : محل دریافت اسناد واحد قراردادها با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 000ر700 ریال به حساب شماره 1006074438 نزد بانک شهر شعبه الوند - آرژانتین به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران و محل قبول پیشنهادات دبیرخانه سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران واقع در میدان آرژانتین خیابان بیهقی شماره 32 می باشد.

5) سپرده شرکت در مناقصه : ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقد به مبلغ یک میلیارد ودویست میلیون (000ر000ر200ر1) ریال به حساب شماره  1006074438   نزد بانک شهر شعبه الوند - آرژانتین به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

6) مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد : حداکثر 10 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی حاضر

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی ورعایت کلیه الزامات HSE به عهده برنده  منا قصه صدرالاشاره می باشد.  

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

Http://parks.tehran.ir 

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir