جستجو
Menu

عنوان: گل داودی

تاریخ انتشار: 1396/9/26

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 379

خلاصه مطلب:

نام علمی : Chrysanthemum spp 

خانواده :                 COMPOSITAE

 


نیازها:
گیاهی روزکوتاه بوده که با افزایش طول روز، رشد رویشی آن افزایش و با کاهش طول روز، گیاه زودتر به گل می نشیند .

خاک غنی از مواد آلی از جمله ازت (جهت جلوگیری از کوچک شدن غنچه ها و زرد شدن برگ ها) و فاقد بذور علف هرز برای آن مناسب است. در طول مدت رشد رویشی (پیش از ظهور غنچه های گل)، تا زمانی که هنوز طول روشنایی روز کمتر از 14 ساعت نشده است باید گیاه حداقل 3 بار (حدوداً ماهی یک بار) با هدف پرپشت شدن بوته ها و افزایش میزان گلدهی سرزنی شود .

ازدیاد:
از طریق کاشت بذر در اوایل اردیبهشت ماه، تهیه قلمه های 8 - 5 سانتی متری از گیاهانی که در هوای آزاد کاشته شده اند در اواخر پاییز و یا تقسیم بوته پس از پایان گلدهی امکان پذیر است .

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir