جستجو
Menu

عنوان: آگهی مناقصه عمومی 95/37 مورخ 95/12/25

تاریخ انتشار: 1395/12/25

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 317

خلاصه مطلب:

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " احداث فضای سبز بوستان دردست احداث دامپزشکی " را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدین وسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل 
 می آید.

الف) مدت انجام خدمات :  6 ماه

ب) محل اجرای پروژه : محدوده شهرداری منطقه 11 خیابان اسکندری جنوبی – بوستان در دست احداث دامپزشکی

ج) مبلغ برآورد تقریبیکار : شش میلیارد و چهارصدو هفتادو هفت میلیون و پانصدو نود و هفت هزارو سیصدو چهل و یک (341ر597ر477ر6) ریال که به صورت نقد و غیر نقد می باشد.

د ) شرایط متقاضی:  دارا بودن رتبه کشاورزی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور الزامی می باشد.

ه) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات : محل دریافت اسناد واحد حقوقی و  قراردادها با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 000ر700 ریال به حساب شماره 1006074438 نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران و محل قبول پیشنهادات دبیرخانه سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران واقع در میدان آرژانتین – خیابان بیهقی – شماره 32 می باشد.

و) سپرده شرکت در مناقصه : ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقد به مبلغ سیصد میلیون  (000ر000ر300) ریال به حساب شماره  1006074438  نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

ز) مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد : حداکثر 10 روز اداری از تاریخ انتشار آگهی

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir