جستجو
Menu

عنوان: آگهی تجدید مناقصه عمومی 95/20/1 مورخ 95/12/17

تاریخ انتشار: 1395/12/21

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 237

خلاصه مطلب:

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " تکمیل عملیات اجرایی فاز یک بوستان ایرانیان" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدین وسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید .

الف) مدت انجام خدمات : 24 ماه

ب) محل اجرای پروژه : حدفاصل بزرگراه آزادگان و بلوار شقایق محدوده شهرداری منطقه 19 تهران

ج) مبلغ برآورد تقریبی: براساس فهارس بهای سال 1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بالغ بر یکصد و دوازده میلیارد و یکصد و نود و شش میلیون و هفتادو شش هزار و پانصد و هشتاد و هفت (587ر076ر196ر112) ریال که به صورت 30% نقد و 70% غیر نقد می باشد.

د ) شرایط متقاضی :  دارا بودن حداقل رتبه یک ابنیه و هم چنین داشتن سابقه انجام کار مشابه الزامی می باشد.

ه) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات : محل دریافت اسناد واحد حقوقی و  قراردادها با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 000ر000ر1 ریال به حساب شماره 1006074438 نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران و محل قبول پیشنهادات دبیرخانه سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران واقع در میدان آرژانتین – خیابان بیهقی – شماره 32 می باشد.

و) سپرده شرکت در مناقصه : ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقد به مبلغ یک میلیاردو پانصد میلیون (000ر000ر500ر1) ریال به حساب شماره  1006074438 نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

ز) مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد : حداکثر 10 روز اداری از تاریخ انتشار آگهی

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir