جستجو
Menu

عنوان: آگهی مناقصه عمومی شماره 95/34 مورخ 95/12/9

تاریخ انتشار: 1395/12/9

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 336

خلاصه مطلب:

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " نگهداری جنگلکاری و فضای سبز مجموعه امام هادی(ع) در قالب طرح کمربند سبز پیرامون شهر تهران" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید . 

الف) مدت انجام خدمات :  12 ماه

ب) محل اجرای پروژه : بزرگراه شهید دوران واقع در محدوده شهرداری منطقه 13

ج) مبلغ برآورد تقریبی: دوازده میلیارد و یکصدو نود و چهار میلیون و چهارصدو پنجاه و شش هزارو هفتصدو پنجاه (750ر456ر194ر12) ریال که بصورت نقد و غیرنقد می باشد.

د ) شرایط متقاضی :  دارا بودن رتبه کشاورزی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور الزامی می باشد.

ه) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات : محل دریافت اسناد واحد حقوقی و  قراردادها با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 000ر700 ریال به حساب شماره 1006074438 نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران و محل قبول پیشنهادات دبیرخانه سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران واقع در میدان آرژانتین – خیابان بیهقی – شماره 32 می باشد.

و) سپرده شرکت در مناقصه : ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقد به مبلغ ششصد میلیون (000ر000ر600)ریال به حساب شماره  1006074438   نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

ز) مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد : حداکثر 10 روز اداری از تاریخ انتشار آگهی

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir