جستجو
Menu

عنوان: آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره: 95/32/1 مورخ 95/11/24

تاریخ انتشار: 1395/11/24

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 450

خلاصه مطلب:

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " نشانه گذاری و تهیه شناسنامه الکترونیک 400 هزار اصله از درختان در مناطق 2-3-6-7و 11  شهرداری تهران" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید . 

الف) مدت انجام خدمات :  10 ماه

ب) محل اجرای پروژه : محدوده مناطق اشاره شده فوق الذکر

ج) مبلغ برآورد تقریبی:  دوازده میلیارد و دویست و شصت و یک میلیون و دویست و پنجاه هزار(000ر250ر261ر12) ریال می باشد.

د ) شرایط متقاضی : 

د-1- در اختیار داشتن کارشناسان مجرب آشنا به امور سخت افزاری و نرم افزاری رایانه ای

د-2- داشتن سوابق کاری توسعه و یا نگهداری پروژه های فضای سبزو یا کارهای مشابه نشانه گذاری

د-3- در اختیار داشتن کارشناس مجرب کشاورزی ویا فضای سبز

ه) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات : محل دریافت اسناد واحد حقوقی و  قراردادها با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 000ر700 ریال به حساب شماره 1006074438 نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران و محل قبول پیشنهادات دبیرخانه سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران واقع در میدان آرژانتین – خیابان بیهقی – شماره 32 می باشد.

و) سپرده شرکت در مناقصه : ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقد به مبلغ ششصد میلیون   (000ر000ر600) ریال به حساب شماره  1006074438   نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین – الوند به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

ز) مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد : حداکثر 10 روز اداری از تاریخ انتشار آگهی

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir