جستجو
Menu

عنوان: آگهی مناقصه عمومی شماره 95/27

تاریخ انتشار: 1395/10/20

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 264

خلاصه مطلب:

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " اجرای عملیات جنگلکاری تلو فاز 2" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید . 

الف) مدت انجام خدمات :  9 ماه

ب) محل اجرای پروژه : اراضی غرب پارک جنگلی تلو

ج) مبلغ برآورد تقریبی: بیست و چهار میلیارد و نهصدو چهل و دو میلیون و سیصدو شصت و هفت هزارو یکصدو بیست (120ر367ر942ر24) ریال که بصورت نقد و غیر نقد می باشد.

د ) شرایط متقاضی :  دارا بودن حداقل رتبه 4 کشاورزی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور الزامی می باشد.

ه) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات : محل دریافت اسناد واحد حقوقی و  قراردادها با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 000ر700 ریال به حساب شماره 1006074438 نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران و محل قبول پیشنهادات دبیرخانه سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران واقع در میدان آرژانتین – خیابان بیهقی – شماره 32 می باشد.

و) سپرده شرکت در مناقصه : ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقد به مبلغ هفتصدمیلیون  (000ر000ر700) ریال به حساب شماره  1006074438   نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین – الوند به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

ز) مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد : حداکثر 10 روز اداری از تاریخ انتشار آگهی

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir