جستجو
Menu

عنوان: آگهی مناقصه عمومی شماره 95/26 مورخ 95/10/12

تاریخ انتشار: 1395/10/14

نمایش تعداد بازدیدکنندگان: 232

خلاصه مطلب:

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد " تهیه 178140 اصله نهال بابت نهضت درختکاری" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدین وسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید . 

الف) مدت انجام خدمات :  ده (10) روز کاری

ب) محل اجرای پروژه : سطح شهر تهران

ج) مبلغ تقریبی برآورد کار: بیست و سه میلیارد و هشتصد و هشتاد و نه میلیون و پانصدو سی هزار (000ر530ر889ر23) ریال

د ) شرایط متقاضی :  سوابق کاری مرتبط حسب تایید کارفرما.

ه) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات : محل دریافت اسناد واحد حقوقی و  قراردادها با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 000ر700 ریال به حساب شماره 1006074438 نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران و محل قبول پیشنهادات دبیرخانه سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران واقع در میدان آرژانتین خیابان بیهقی شماره 32 می باشد.

و) سپرده شرکت در مناقصه : ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقد به مبلغ یک میلیارد (000ر000ر000ر1) ریال به حساب شماره  1006074438 نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

ز) مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد : حداکثر 10 روز اداری از تاریخ انتشار آگهی

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران

http://parks.tehran.ir

براي اشتراک (subscribe) شما بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. Skip Navigation Links.

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir